Kokemusasiantuntijat kokemuksellisen tiedon välittäjinä

Kokemusasiantuntijat hyödyntävät omaa kokemustaan erilaisissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Kokemusasiantuntijat vaikuttavat oman henkilökohtaisen kokemustiedon ja osaamisen pohjalta muun muassa palvelujen kehittämiseen, opetukseen, päätöksentekoon ja yleiseen asenneilmapiiriin.
Kokemusasiantuntijat toimivat mm.
- Kehittäjäasiakkaina
- Vertaistukihenkilöinä, vertaisryhmän ohjaajana
- Tukihenkilönä
- Ammattilaisten työparina esimerkiksi vastaanottotyössä
- Itsenäisenä asiakasvastaanottajana
- Kokemuskouluttajana

Kokemuskoulutus opetusta täydentämässä
Kokemuskoulutuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa kokemustietoa hyödynnetään muun muassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opetuksessa ja ammattilaisten täydennyskoulutuksessa. Kokemuskoulutuksessa kokemustietoa käytetään täydentämään opetusta sekä havainnollistamaan kirjoista opittua. Kokemustoimijat osallistuvat myös eri potilas-, vammais- ja omaisryhmien palvelujen suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Kokemustoimijat toimivat mm.
- Luennoitsijoina ja alustusten pitäjinä
- Opetuspotilaina ja -asiakkaina
- Haastateltavana
- Elävänä kirjana
- Teemapäivien järjestäjänä
Valtakunnalliseen kokemustoimijaverkostoon kuuluvat kokemustoimijat ovat käyneet joko kokemuskouluttaja tai kokemustoimija -koulutuksen. Kokemustoimijat edustavat omaa taustaliittoaan. Lapin kokemustoimijoiden toimintaa ohjaa ja kehittää Lapin kokemustoimijoiden ohjausryhmä.
Tutustu lisää kokemuskoulutukseen osoitteessa www.kokemuskoulutus.fi

Suomen Kilpirauhasliiton KOKEMUSTOIMIJA
Kilpirauhasen vajaatoiminnan kokemustoimija Raili Kuusela käy mielellään luennoimassa erilaisissa tilaisuuksissa, esim. oppilaitoksissa opiskelijoille, lukioiden ja koulujen oppilaille, keskussairaaloiden ja terveyskeskusten henkilöstölle sekä erilaisten järjestöjen tilaisuuksiin. Luentoja voidaan järjestää myös etäyhteyksien kautta.

Lisätietoja oheisesta esitteestä. Kokemustoimija Raili Kuusela
Lue linkistä alla:

Potilaasta kokemustoimijaksi
Raili Kuusela

Lappilainen lehti 21.4.2020: Potilaasta kokemustoimijaksi
Lapin Kokemustoimintaesite
Lapin Kokemukselliset asiantuntijat

Lapin Kokemusosaamisen verkosto

Mikä Lapin Kokemusosaamisen verkosto?
Verkoston tarkoitus on kehittää yhdessä kokemusosaamiseen liittyvää toimintaa Lapissa.

Ketä verkostossa on?
Lapin alueella kokemusosaamisen parissa toimivat organisaatiot ja yhteisöt. Kokemusosaamisen toimijoilla tarkoitetaan kaikkia, jotka hyödyntävät kokemusosaamista toiminnassaan jotenkin, esim. kokemustoimijat, kokemusasiantuntijat, kehittäjäasiakkaat jne. Kaikille yhteistä on kokemuksen hyödyntäminen toiminnassa tavalla tai toisella.

THL:n määritelmän mukaan kokemusosaamisella tarkoitetaan kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja tietoa, jota hyödynnetään toisten ihmisten auttamiseksi, tukemiseksi tai heidän auttamis- ja osaamisvalmiuksiensa lisäämiseksi. Kokemustieto antaa ammatillisen ja tieteellisen tiedon rinnalle kokemuspohjaisen näkökulman.

Mitkä ovat verkoston tavoitteet?
Lapin kokemusosaamisen verkoston tavoitteena on

1) Kokemustiedon ja -osaamisen vieminen terveyden- ja sosiaalihuollon sekä muiden palveluiden suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin sekä kehittämisen rakenteisiin
2) Vaikuttaminen, näkyvyys ja viestinä kokemustiedon ja -osaamisen tärkeydestä palveluissa ja niiden kehittämisessä sekä koko yhteiskunnassa
3) Toimijoiden tarpeista lähtevää toiminta ja osallistumisen mahdollisuudet
4) Toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen

Mitä verkosto tekee tavoitteidensa toteuttamiseksi?
Tavoitteiden toteutumiseksi Lapin kokemusosaamisen verkosto:

1) Järjestää Kokemuksesta voimaa! -seminaareja kaksi kertaa vuodessa
2) Järjestää yhteistä koulutusta ja valmennusta
3) Järjestää toimijoille osallistumisen, jakamisen ja virkistymisen mahdollisuuksia
4) Jakaa tietoa kokemusosaamisesta toimintaympäristössään eri toimijatahoille sekä etsii uusia mahdollisuuksia kokemusosaajille jakaa kokemuspohjaista tietoa palveluista ja palveluissa
5) Muodostaa pienempiä työryhmiä tarvittavien teemojen ympärille huolehtimaan asioiden eteenpäin viemisestä
6) Pitää yllä tehtävälistaa, josta kukin verkoston toimija voi ottaa omille resursseille sopivia tehtäviä hoitaakseen.
7) Pitää yllä verkoston Facebook-sivua ja WhatsApp-ryhmää.

Lue lisää ja tule mukaan!
https://www.lappilaiset.fi/?s=lapin+kokemusosaamisen+verkosto

https://www.facebook.com/Lapin-kokemusosaamisen-verkosto-105076207931544

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/lapin-kokemusosaamisen-verkosto